Strona Główna  |  Redakcja  |  Kontakt  |  Rejestr Zamian  |  Statystyki
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
 
adres:  ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno 

Urzędowanie: 
- poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 15.30
- wtorek od godz. 7.30 do godz. 16.30
- środa od godz. 7.30 do godz. 15.30
- czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30
- piątek od godz. 7.30 do godz. 14.30

Pokój nr 12 i 13


kierownik wydzialu
kierownik Marzanna Wiśniewska

telefon:  56 6884503
fax:  56 6882748 
e-mail:  wisniewska@wabrzezno.com 


Pracownicy:

Małgorzata Rumińska
telefon:  56 6884545 
fax:  56 6882748
e-mail: ruminska@wabrzezno.com
 
Barbara Piela-Urbańska
telefon:  56 6884523 
fax:  56 6882748 
e-mail:  gka@wabrzezno.com
 
Ewa Ramlau-Mitura
telefon:  56 6884503
fax:  56 6882748
e-mail: mitura@wabrzezno.com

Sandra Nóżka
telefon:  56 6884523 
fax:  56 6882748 
e-mail: nozka@wabrzezno.com

Justyna Kołtun
telefon: 56 6884523
fax: 56 6882748
e-mail: koltun@wabrzezno.com

1. Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej należy:
1) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego;
2) sporządzanie listy wynajmu lokali mieszkalnych, socjalnych oraz listy zamian z urzędu w oparciu o postanowienia Społecznej Komisji Mieszkaniowej;
3) wskazywanie osób uprawnionych do zawarcia umowy wynajmu lokali mieszkalnych i socjalnych w zasobach komunalnych;
4) rozstrzygnięcie spornych spraw dotyczących prawa najmu lokalu;
5) wyrażanie zgody na podnajem lokali;
6) uregulowanie uprawnień do lokalu mieszkalnego osób pozostałych w nim po śmierci najemcy;
7) załatwienie spraw dotyczących zamiany lokali;
8) zabezpieczenie lokali socjalnych dla przeprowadzenia eksmisji orzeczonych przez sąd;
9) opracowanie wniosków w sprawie podwyższenia wartości stawki czynszu;
10) udzielanie informacji w sprawie wysokości stawek czynszu oraz wyjaśnianie sposobu naliczania czynszów za lokale mieszkalne i socjalne w oparciu o wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych;
11) prowadzenie rejestru budynków stanowiących własność miasta oraz będących w zarządzie;
12) nadzór nad działalnością Regionalnego Wąbrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, w tym uczestnictwo w pracach rady nadzorczej RWTBS;
13) reprezentowanie udziału gminy we wspólnotach mieszkaniowych;
14) przygotowywanie i monitorowanie realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
15) zapewnienie czystości i porządku w mieście oraz nadzorowanie oczyszczania miasta zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ;
16) współpraca z Wydziałem Rozwoju Miasta na organizowanie wyboru wykonawcy na oczyszczanie miasta zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;
17) przygotowywanie umów na oczyszczanie miasta;
18) zapewnienie właściwego stanu zieleni miejskiej w tym: przycinanie drzew i krzewów, oraz nasadzenia zieleni;
19) wydawanie decyzji administracyjnej na wycinkę drzew i krzewów;
20) współpraca z Wydziałem Rozwoju Miasta w celu przygotowania postępowania na wybór wykonawcy utrzymania terenów zielonych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz przygotowanie umów w tym zakresie;
21) nadzór nad wykonaniem usług z zakresu utrzymania zieleni;
22) kontrola utrzymania targowiska;
23) kontrola utrzymania szaletu;
24) współpraca z Wydziałem Rozwoju Miasta w celu przygotowania pełnej dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na zarządzanie i administrowanie zasobami komunalnymi oraz wybór wykonawcy, przygotowanie umów a także nadzór nad jakością wykonywanych usług w tym zakresie;
25) realizacja zadań związanych z zakładaniem, rozszerzaniem, utrzymywaniem i zrządzaniem cmentarzami komunalnymi oraz zamknięciem cmentarzy, współpraca z administratorem cmentarzy;
26) przygotowywanie projektów decyzji dotyczących zakładania i rozszerzania cmentarzy komunalnych;
27) przygotowywanie projektów decyzji o zamknięciu cmentarzy;
28) przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu terenu cmentarnego na inny;
29) organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi;
30) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem służb miejskich zwłaszcza w warunkach nadzwyczajnych, tj. klęsk żywiołowych różnych jednostek;
31) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt;
32) przygotowywanie rejestru psów uznanych za rasy niebezpieczne;
33) wydawanie decyzji zezwalających na posiadanie psa rasy uznanej za niebezpieczną;
34) zapewnienie właściwego funkcjonowania komunikacji autobusowej na odcinku Miasto PKP i PKP-Miasto;
35) umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów;
36) prowadzenie spraw dotyczących dróg miejskich oraz chodników;
37) współpraca z Wydziałem Rozwoju Miasta w celu przygotowania pełnej dokumentacji przetargowej na:
a) naprawę dróg gruntowych oraz chodników,
b) remonty nawierzchni;
38) nadzór nad prawidłowym oznakowaniem pionowym i poziomym dróg miejskich, uzupełnianie i wymiana znakowania;
39) współpraca z Wydziałem Rozwoju Miasta w celu przygotowania pełnej dokumentacji przetargowej związanej z ewidencją dróg miejskich, stałej organizacji ruchu;
40) dokonywanie okresowych przeglądów dróg i chodników oraz zlecanie ich napraw;
41) załatwianie wszystkich spraw związanych z zajęciem pasa drogowego pod roboty drogowe zgodnie z ustawą o drogach publicznych tzn:
a) wydawanie opinii w tym zakresie,
b) wydawanie uzgodnień,
c) naliczanie opłat,
d) dokonywanie odbioru robót,
e) ewidencja dróg gminnych,
f) ewidencja decyzji naliczających opłaty za zajęcie pasa drogowego,
42)bieżące prowadzenie metryk ulic;
43) prowadzenie całokształtu spraw związanych z płatnymi parkingami;
44) uzgodnienie dokumentacji technicznych oraz uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
45) udzielanie pomocy organizacyjnej w zakresie działalności ogniwa miejskiego OSP;
46) kompensowanie kosztów udziału członków OSP w działaniach ratowniczych oraz szkoleniu pożarowym,
47) prowadzenie ewidencji terenowych i zakładowych ochotniczy straży pożarowych;
48) zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym środków technicznych, pomieszczeń i innych przedmiotów do zwalczania pożarów oraz opracowywanie miejskich programów ochrony przeciwpożarowej;
49) prowadzanie spraw związanych z powoływaniem, odwoływaniem oraz działalnością miejskiego komendanta straży pożarnej;
50) prowadzenie spraw związanych z nadzorem i ochroną przeciwpożarową w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych;
51) prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej w ramach zadań wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
52) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem na terenie miasta;
53) prowadzenie rejestru zgłoszonych awarii oświetlenia;
54) występowanie do zakładu energetycznego o warunki techniczne nowych punktów świetlnych;
55) bieżące przeglądy stanu technicznego słupów oświetleniowych;
56) prowadzenie spraw koordynacji prac innych stanowisk pracy i jednostek urzędu w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
57) realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o odpadach poprzez przygotowywanie materiałów, projektów uchwał i decyzji oraz kontrola ich wykonania;
58) prowadzenie spraw związanych z segregacją odpadów;
59) przygotowywanie obwieszczeń o powszechnej akcji deratyzacji i dezynsekcji na terenie miasta oraz kontrola jednostek podległych;
60) przygotowanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości a w przypadku gdy nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków;
61) przygotowanie zarządzeń dotyczących potrzeby wykonania niektórych prac ochronnych na rzecz pomników przyrody;
62) obsługa i rozliczanie Programu "Dłużnik"
2. Wydział przy oznakowaniu spraw używa symbolu GK.
Załączniki:

 Wniosek o umorzenie czynszu w związku z remontem [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]

 Wniosek - umorzenie czynszu po roku [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]

 Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach mieszkalnych, lokalach socjalnych i pomieszczeniach tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Wąbrzeźno [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]

 Pełnomocnictwo reprezentowania przed organami administracji oraz podejmowania wszelkich czynności w sprawie pozyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]

 Odpis wyroku z dnia 16 grudnia 2010r. wraz z uzasadnieniem w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]

 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]

 Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego \"Mój Rynek\" w Wąbrzeźnie [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]

 .~lock.WNIOSEK_NA_ZAJECIE_PASA_ROBOTY_DROGOWE_02062014.doc# []

 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]

 Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]

 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]

 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]

 Wniosek o wydanie zgody na lokalizację nowego/przebudowę istniejącego/ zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości/działki [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]

 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]

 Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenia reklamy w pasie drogowym [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]

 Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]

 Zarządzenie w sprawieustalenia stawki czynszu w lokalach mieszkalnych, lokalach socjalnych i pomieszczeniach tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Wąbrzeźno [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]


;
Opublikował: admin
Wytworzył: admin
Data publikacji: 2008-01-21 07:29:11
Data modyfikacji: 2016-05-05 11:44:04
Ilość wyświetleń: 8488
Historia tej strony
POWRÓT   Drukuj  
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Wąbrzeźno
BIP by Concept INTERMEDIA