Strona Główna  |  Redakcja  |  Kontakt  |  Rejestr Zamian  |  Statystyki
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
 
adres:  ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno 

Urzędowanie: 
- poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 15.30
- wtorek od godz. 7.30 do godz. 16.30
- środa od godz. 7.30 do godz. 15.30
- czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30
- piątek od godz. 7.30 do godz. 14.30

Pokój nr 12 i 13


kierownik wydzialu
kierownik Marzanna Wiśniewska

telefon:  56 6884503
fax:  56 6882748 
e-mail:  wisniewska@wabrzezno.com 


Pracownicy:

Małgorzata Rumińska
telefon:  56 6884545 
fax:  56 6882748
e-mail: ruminska@wabrzezno.com
 
Barbara Piela-Urbańska
telefon:  56 6884523 
fax:  56 6882748 
e-mail:  gka@wabrzezno.com
 
Ewa Ramlau-Mitura
telefon:  56 6884503
fax:  56 6882748
e-mail: mitura@wabrzezno.com

Sandra Nóżka
telefon:  56 6884523 
fax:  56 6882748 
e-mail: nozka@wabrzezno.com

Justyna Kołtun
telefon: 56 6884523
fax: 56 6882748
e-mail: koltun@wabrzezno.com

1. Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej należy:
1) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
2) sporządzanie listy wynajmu lokali mieszkalnych, socjalnych oraz listy zamian z urzędu w oparciu o postanowienia Społecznej Komisji Mieszkaniowej;
3) wskazywanie osób uprawnionych do zawarcia umowy wynajmu lokali mieszkalnych i socjalnych w zasobach komunalnych;
4) rozstrzygnięcie spornych spraw dotyczących prawa najmu lokalu;
5) wyrażanie zgody na podnajem lokali;
6) uregulowanie uprawnień do lokalu mieszkalnego osób pozostałych w nim po śmierci najemcy;
7) załatwienie spraw dotyczących zamiany lokali;
8) zabezpieczenie lokali socjalnych dla przeprowadzenia eksmisji orzeczonych przez sąd oraz prowadzenie spraw dotyczących odszkodowań z tym związanych;
9) opracowanie wniosków w sprawie podwyższenia stawek czynszu; udzielanie informacji w sprawie wysokości stawek czynszu oraz wyjaśnianie sposobu naliczania czynszów za lokale mieszkalne i socjalne w oparciu o wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych;
10) prowadzenie rejestru budynków stanowiących własność miasta oraz będących w zarządzie;
11) nadzór nad działalnością Regionalnego Wąbrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, w tym uczestnictwo w pracach rady nadzorczej RWTBS;
12) reprezentowanie udziału we wspólnotach mieszkaniowych;
13) prowadzenie rejestru osób zainteresowanych zamianą lokali;
14) prowadzenie rejestru wniosków przydziału lokali;
15) prowadzenie spraw dotyczących programu „Dłużnik”;
16) prowadzenie rejestru faktur dotyczących zasobu mieszkaniowego gminy;
17) kontrola numeracji budynków w mieście;
18) współpraca z Wydziałem Rozwoju Miasta w celu przygotowania pełnej dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na zarządzanie i administrowanie zasobami komunalnymi oraz wybór wykonawcy, przygotowanie umów a także nadzór nad jakością wykonywanych usług w tym zakresie;
19) przeprowadzanie inwentaryzacji budynków w mieście;
20) prowadzenie spraw związanych z fontanną pływającą na jeziorze Zamkowym;
21) przygotowywanie dokumentacji oraz koordynacja działań w zakresie urządzania placów zabaw;
22) prowadzenie spraw związanych z umorzeniami zaległości czynszowych;
23) przygotowywanie i monitorowanie realizacji wieloletniego programu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem gminy;
24) zapewnienie czystości i porządku w mieście oraz nadzorowanie oczyszczania miasta zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ;
25) współpraca z Wydziałem Rozwoju Miasta na organizowanie wyboru wykonawcy na oczyszczanie miasta zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;
26) przygotowywanie umów na letnie i zimowe oczyszczanie miasta;
27) zapewnienie właściwego stanu zieleni miejskiej w tym: przycinanie drzew i krzewów oraz ich nasadzanie;
28) wydawanie decyzji administracyjnych na wycinkę drzew;
29) współpraca z Wydziałem Rozwoju Miasta w celu przygotowania postępowania na wybór wykonawcy utrzymania terenów zielonych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz przygotowanie umów w tym zakresie;
30) nadzór nad wykonaniem usług z zakresu utrzymania zieleni;
31) kontrola utrzymania targowiska;
32) kontrola utrzymania szaletu;
33) realizacja zadań związanych z zakładaniem, rozszerzaniem, utrzymywaniem i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi oraz zamknięciem cmentarzy, współpraca z administratorem cmentarzy;
34) przygotowywanie projektów decyzji dotyczących zakładania i rozszerzania cmentarzy komunalnych;
35) przygotowywanie projektów decyzji o zamknięciu cmentarzy;
36) przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu terenu cmentarnego na inny;
37) organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi;
38) organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami zmarłych, których Gmina przejęła majątek;
39) zawieranie umów na utylizację padłych zwierząt;
40) przygotowywanie i realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno;
41) zawieranie umowy ze schroniskiem w sprawie zasad przyjmowania zwierząt z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno;
42) przygotowywanie rejestru psów uznanych za rasy niebezpieczne;
43) wydawanie decyzji zezwalających na posiadanie psa rasy uznanej za niebezpieczną;
44) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem służb miejskich zwłaszcza w warunkach nadzwyczajnych tj. klęsk żywiołowych i awarii technicznych wymagających współdziałania wielu różnych jednostek;
45) umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów;
46) prowadzenie spraw dotyczących dróg miejskich oraz chodników;
47) nadzór nad prawidłowym oznakowaniem pionowym i poziomym dróg miejskich, dokonywanie uzupełnień i wymiana oznakowania;
48) współpraca z Wydziałem Rozwoju Miasta w celu przygotowania pełnej dokumentacji przetargowej związanej z:
a) ewidencją dróg miejskich,
b) stałą organizacją ruchu,
c) remontem nawierzchni dróg i chodników;
49) dokonywanie okresowych przeglądów dróg i chodników oraz zlecanie ich napraw;
50) załatwianie wszystkich spraw związanych z zajęciem pasa drogowego pod roboty drogowe zgodnie z ustawą o drogach publicznych tzn.:
- wydawanie decyzji na roboty drogowe, umieszczanie urządzeń
- wydawanie opinii,
- wydawanie uzgodnień – decyzji lokalizacyjnych,
- naliczanie opłat,
- dokonywanie odbioru robót,
- ewidencja dróg gminnych – program EWIDR,
- ewidencja decyzji naliczających opłaty za zajęcie pasa drogowego,
51) przyjmowanie wniosków w sprawie zajęcia pasa drogowego pod reklamy, naliczanie opłat;
52) prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją pasa drogowego;
53) prowadzenie spraw związanych ze stałymi i czasowymi zmianami organizacji ruch;
54) obsługa strefy płatnego parkowania:
- rozpatrywanie złożonych reklamacji,
- współpraca z Wydziałem Finansowym w sprawie naliczania opłat dodatkowych,
- przyjmowanie dokumentacji z Biura Strefy Płatnego Parkowania,
- monitorowanie prawidłowości oznakowania SPP;
55) współpraca z Wydziałem Rozwoju Miasta w celu przygotowania pełnej dokumentacji przetargowej związanej z obsługą strefy płatnego parkowania.
56) weryfikacja rozkładu jazdy autobusów  PKS-PKP;
57) zapewnienie właściwego funkcjonowania komunikacji miejskiej;
58) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych na terenie Wąbrzeźna
59) współpraca z Wydziałem Rozwoju Miasta w celu przygotowania pełnej dokumentacji przetargowej związanej z konserwacją oświetlenia drogowego
60) współpraca z Wydziałem Rozwoju Miasta w celu przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej związanej z dostawą energii elektrycznej do lokali i obiektów jednostek administracyjnych i na potrzeby oświetlenia drogowego
61) uzgodnienie dokumentacji technicznych oraz uczestniczenie w Zespole Opiniowania Dokumentacji Technicznej;
62) udzielanie pomocy organizacyjnej w zakresie działalności ogniwa miejskiego OSP;
63) kompensowanie kosztów udziału członków OSP w działaniach ratowniczych oraz szkoleniu pożarowym,
64) prowadzenie ewidencji terenowych i zakładowych ochotniczych straży pożarnych;
65) zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym środków technicznych, pomieszczeń i innych przedmiotów do zwalczania pożarów oraz opracowywanie miejskich programów ochrony przeciwpożarowej;
66) prowadzanie spraw związanych z powoływaniem, odwoływaniem oraz działalnością miejskiego komendanta straży pożarnej;
67) prowadzenie spraw związanych z nadzorem i ochroną przeciwpożarową w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych;
68) prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej w ramach zadań wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej;
69) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem na terenie miasta;
70) bieżące przeglądy stanu technicznego słupów oświetleniowych;
71) prowadzenie spraw koordynacji prac innych stanowisk pracy i jednostek urzędu w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
72) uczestnictwo w pracach rady nadzorczej MZECWiK,
73) realizacja zadań związanych z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.;
74) wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
75) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
76) wydawanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
77) przygotowywanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
78) prowadzenie całokształtu spraw związanych z wodami opadowymi;
79) współpraca z Wydziałem Rozwoju Miasta w celu przygotowania pełnej dokumentacji przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
80) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie wykonywanych zadań;

Załączniki:

 Wniosek o umorzenie czynszu w związku z remontem [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]

 Wniosek - umorzenie czynszu po roku [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]

 Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach mieszkalnych, lokalach socjalnych i pomieszczeniach tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Wąbrzeźno [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]

 Pełnomocnictwo reprezentowania przed organami administracji oraz podejmowania wszelkich czynności w sprawie pozyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]

 Odpis wyroku z dnia 16 grudnia 2010r. wraz z uzasadnieniem w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]

 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]

 Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego \"Mój Rynek\" w Wąbrzeźnie [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]

 .~lock.WNIOSEK_NA_ZAJECIE_PASA_ROBOTY_DROGOWE_02062014.doc# []

 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]

 Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]

 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]

 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]

 Wniosek o wydanie zgody na lokalizację nowego/przebudowę istniejącego/ zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości/działki [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]

 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]

 Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenia reklamy w pasie drogowym [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]

 Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]

 Zarządzenie w sprawieustalenia stawki czynszu w lokalach mieszkalnych, lokalach socjalnych i pomieszczeniach tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Wąbrzeźno [Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa]


;
Opublikował: admin
Wytworzył: admin
Data publikacji: 2008-01-21 07:29:11
Data modyfikacji: 2016-08-23 09:16:38
Ilość wyświetleń: 9417
Historia tej strony
POWRÓT   Drukuj  
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Wąbrzeźno
BIP by Concept INTERMEDIA